Czy przewoźnik płaci za ubytki w towarach objętych akcyzą?

Z takim pytaniem zwrócił się do mnie ostatnio jeden z Klientów. Okazało się, że jego kontrahent chce obciążyć go obowiązkiem zapłaty akcyzy za ubytek w przewożonym ładunku. Jak to jest więc w końcu z tym podatkiem akcyzowym?

Ustawa o podatku akcyzowym wskazuje, że podatnikiem akcyzy jest  osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych

W mojej sprawie chodziło o zapłatę akcyzy w toku procedury zawieszenia jej poboru. Jak wiadomo, ubytki co do zasady podlegają opodatkowaniu akcyzą. Mogą one być zwolnione od niej wówczas, gdy nie przekraczają dopuszczalnych norm lub gdy powstają wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej. Wydawać by się więc mogło, że skoro do ubytku lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych doszło podczas ich transportu to przewoźnik zobligowany jest to zapłaty za nie akcyzy. Tak jednak nie jest.

Przepisy wspólnotowe  pozwalają państwom członkowskim nałożyć solidarną odpowiedzialność na przewoźników wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W polskich przepisach brak jest jednak odpowiednika tego typu uregulowań. Przewoźnicy wyrobów akcyzowych posiadają status przewoźników dzięki umowom zawieranymi z nimi przez podmioty obrotu gospodarczego, które dysponują wyrobami objętymi obowiązkiem podatkowym w podatku akcyzowym. Takimi podmiotami jest dostawca i odbiorca wyrobu akcyzowego, w tym działający na ich zlecenie podmiot prowadzący skład wyrobów akcyzowych. Niedopuszczalne jest więc uznanie przewoźnika za podatnika podatku akcyzowego i nakazanie mu zapłaty akcyzy od ubytków, w przewożonych ładunkach.

Jak widać nie było podstaw do żądania od mojego Klienta zapłaty akcyzy. Jeśli znajdziesz się kiedyś w podobnej sytuacji warto, abyś też o tym pamiętał. Może to uchronić Cię od niepotrzebnych wydatków.

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *