Leasing – jego rodzaje i skutki podatkowe

W poprzednim wpisie (Leasing w transporcie i nie tylko) pisałem ogólnie o leasingu. Dziś chciałbym rozwinąć temat, wskazując na rodzaje leasingu, czym się charakteryzują, i przede wszystkim – jakie konsekwencje podatkowe ma każdy z nich. W końcu po to bierzemy auta w leasing, aby zapłacić mniejsze podatki 🙂

Ale przejdźmy do rzeczy. Leasing może mieć kilka podziałów. Nas interesują leasing operacyjny i leasing finansowy.

O leasingu finansowym jest mowa w ustawie o rachunkowości. Taki leasing musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • przenosić własność pojazdu na leasingobiorcę po zakończeniu umowy.
 • zawierać prawo do nabycia pojazdu po zakończeniu, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia.
 • okres, na jaki umowa została zawarta, ma odpowiadać w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego.
 • suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz leasingodawcy za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie.
 • zawierać przyrzeczenie leasingodawcy do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie.
 • przewidywać możliwość wypowiedzenia umowy, ale z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez leasingodawcę pokrywa leasingobiorca.
 • przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb leasingodawcy. Może on być używany wyłącznie przez leasingodawcę, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Czyli w skrócie – leasing finansowy musi zawierać wszystkie powyższe warunki. Wszystkie pozostałe leasingi są leasingiem operacyjnym.

 

No dobra, ale zapewne spytasz – czy jest w ogóle między nimi jakaś różnica? Tak, w skutkach podatkowych obydwu leasingów.

 1. W leasingu operacyjnym – raty stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie jest przez niego amortyzowany podatkowo.
 2. W leasingu finansowym – Przedmiot leasingu stanowi środek trwały leasingobiorcy, więc jest przez niego amortyzowany. Kosztem uzyskania przychodu dla leasingodawcy będzie tylko odsetkowa część raty leasingowej, część kapitałowa raty obniża zysk po opodatkowaniu. Przedsiębiorstwo zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. Leasingobiorca uzyskuje na zakończenie umowy prawo do zakupu pojazdu, z którego korzystał. Leasing finansowy jest więc zbliżony do pożyczki. z tym że „pożyczany” będzie samochód zamiast gotówki.

Różnice są także w podatku VAT:

 1. W leasingu operacyjnym – podatek VAT płatny jest „cząstkowo”, z każdą ratą leasingu.
 2. W leasingu finansowym – podatek VAT płatny jest z góry za cały okres trwania leasingu.

 

Zapewne nie uśmiecha ci się płacenie całego VAT za leasing z góry 🙂 sporo przedsiębiorców wybiera właśnie leasing operacyjny, właśnie dlatego że jest korzystniejszy podatkowo.

Przy okazji chciałem jeszcze wspomnieć o leasingu zwrotnym. Być może się z tym spotkałeś. Gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje, może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje jednorazowy zastrzyk gotówki. To jest właśnie leasing zwrotny, czyli taka „chwilówka” dla przedsiębiorcy 🙂

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do komentowania.

 

Pozdrawiam serdecznie

Cezary

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *